Privacy & Wettelijke Kennisgeving

1. Privacy

Algemeen

Deze privacyverklaring geldt voor Scientific, Administrative And Technical Assistance NV (Satas) met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Ninoofsesteenweg 1072, België, met BTW-nummer BE 0420750762.
Als u er als bezoeker voor opteert om de Website te bezoeken, of u te registreren en informatie in te geven op deze Website, stemt u ermee in dat deze gegevens gebruikt worden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder dient opgemerkt dat deze Website links naar andere websites bevat, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing kan zijn.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of mocht hetgeen u hier leest, u onvoldoende geruststellen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via order@satas.com.

Informatieverzameling

Tijdens het bestel- en registratieproces zal Satas via de website persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. Dergelijke informatie kan o.a. bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, geboortedatum, taalkeuze en profiel. Verder kunnen er tijdens het betalingsproces ook bepaalde kredietkaartgegevens verzameld worden om de betaling te waarborgen. De bezoeker stemt er hierbij ondubbelzinnig en onherroepelijk mee in dat Satas deze persoonsgegevens mag gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

De bezorgde persoonsgegevens van de bezoeker zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Satas treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal de informatie voor de volgende doeleinden verwerken: bezoekersadministratie, verwerking en opvolging van geplaatste orders en verrichte reserveringen alsook direct marketing van Satas (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief). We zullen erop toezien dat onze marketingactiviteiten aan de wettelijke voorschriften voldoen en zullen procedures implementeren om de nodige instemmingen te verkrijgen, alvorens u een e-mail toe te sturen, die informatie over aanbiedingen van Satas bevat. Het staat u daarbij vrij om ons op eender welk moment te verzoeken, u geen dergelijke zaken meer te bezorgen.

Elke bezoeker heeft het recht, zonder enige motivatie, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar gegevens, indien deze informatie wordt gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Uw recht tot verzet kan u gratis uitoefenen door ons dit mee te delen :

- Per e-mail naar het volgende e-mailadres : order@satas.com

- Per brief naar het volgende adres: Ninoofsesteenweg 1072, 1080 Brussel

Elke bezoeker heeft het recht om de in de bestanden van Satas verwerkte gegevens die op hem of haar betrekking hebben, in te kijken en te corrigeren. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks en gratis worden uitgeoefend via www.satas.com.

De bezoeker kan ook steeds het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen via de link http://www.privacycommission.be/.

Satas treft alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de bezoeker meegedeelde persoonlijke informatie te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat het verzenden van gegevens via het internet nooit volledig risicoloos is. Daarom stemt de bezoeker ermee in dat alle mogelijke directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden ten gevolge van illegaal gebruik of misbruik van persoonsgegevens door hiertoe niet gemachtigde derden, nooit op Satas verhaald kan worden.

Cookies en web beacons

Om te kunnen garanderen dat onze site goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de site te vergemakkelijken, kunnen wij eventueel gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee de website het aantal bezoekers kan tellen, dat een bepaalde pagina bezocht, en toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen.

Wij kunnen deze middelen eventueel gebruiken om informatie op onze systemen te traceren en om categorieën van bezoekers te identificeren aan de hand van criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt aan onze webmasters doorgespeeld, die deze gegevens gebruiken om het aantal bezoekers van verschillende delen van de site te analyseren en om ervoor te zorgen dat onze site een handige en efficiënte informatiebron vormt.

Noch onze cookies, noch onze web beacons verzamelen persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres. In bepaalde omstandigheden kan het echter voorkomen dat bezoekers de toegang tot bepaalde onderdelen van onze site wordt geweigerd, als hun browsers zijn ingesteld om cookies af te wijzen.

Verschaffen van gegevens aan derden

Hoewel we de gegevens van bezoekers kunnen verstrekken aan serviceproviders die deze gegevens voor ons verwerken, delen we de informatie niet met derden voor secundaire of andere doeleinden, tenzij er voor een bepaald specifiek gegeven iets anders wordt meegedeeld op de website. 

Door via de Website informatie aan Satas te bezorgen, stemt u in met informatieoverdrachten in overeenstemming met artikel 22 van de Belgische Privacy Wet en in het kader van “veilige haven” principes opgesteld door de Europese Commissie.

Indien toepasselijk of verplicht, zullen persoonsgegevens aan ordehandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen, andere overheidsinstellingen of derden worden verschaft, als dat nodig of gewenst is om te voldoen aan wettelijke of reglementerende verplichtingen of verzoeken, of voor bovenvermelde doeleinden.

Informatie over kredietkaarten zal nooit met derden gedeeld worden.

Informatiebeveiliging

We hanteren redelijke commerciële technologische en operationele beveiligingsnormen om alle informatie van bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of mocht u zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, gelieve dan contact op te nemen met ons via order@satas.com

B. Wettelijke bepalingen

Copyright

Deze Website behoort toe aan en wordt beheerd door Scientific, Administrative And Technical Assistance NV (Satas) met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Ninoofsesteenweg 1072, België, met BTW-nummer BE 0420750762.

Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische en andere elementen van deze Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze Website mag worden gekopieerd, gewijzigd, vertaald, gereproduceerd of doorgestuurd, in welke vorm en via welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of op enige andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Satas.

Handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen

Alle handelsnamen, handelsmerken, domeinnamen of enige andere vorm van intellectuele eigendom op deze Website, met inbegrip van het logo en de naam van Satas, zijn eigendom van Satas en wettelijk beschermd. Elk gebruik van dergelijke handelsnamen, handelsmerken, domeinnamen of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrechten vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Satas.

Aansprakelijkheid

Satas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, hoewel al het mogelijke werd gedaan om ervoor te kunnen zorgen dat alle informatie accuraat en up-to-date is. Alle aankondigingen en mededelingen die op deze website worden gedaan in verband met marketingactiviteiten of financiële gegevens zijn louter intentieverklaringen en houden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van Satas in. Het staat Satas vrij om de inhoud van haar website of de aangeboden producten, op eender welk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze site bevat enkele hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden ter informatie vermeld. Deze websites en de inhoud die ze bevatten, werden niet door ons geverifieerd en we bieden geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit en de volledigheid van de aldus verstrekte informatie. Voorts wijzen we elke aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het raadplegen van de informatie op deze websites of van informatie in het algemeen waarnaar door onze website werd verwezen, van de hand.

Diversen

Satas behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Wettelijke Kennisgeving op eender welk moment en voor welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. De gewijzigde versie zal worden meegedeeld op de Website.

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van de bepalingen in dit Privacy en Wettelijke Bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in deze Privacy en Wettelijke Kennisgeving. In geval van gedeeltelijke of volledige nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling, zal deze bepaling worden geacht te zijn ongeschreven. De bezoeker stemt ermee in om deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die hetzelfde effect op de mate van het mogelijke.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Deze Privacy en Wettelijke Kennisgeving wordt uitgelegd, geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Enkel Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Privacy en Wettelijke Kennisgeving.